THÔNG BÁO

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Thứ ba, 11:29 Ngày 27/12/2016

Gồm có:

1. Đơn xin nhập học

 

TRƯỜNG ÂM NHẠC THI THIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

                                                     ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ Tên: ______________________________________________________________________

Địa Chỉ: ______________________________________________________________________

               ______________________________________________________________________

Ngày Tháng Năm Sinh: _______________________________________ Giới Tính: (Nam / Nữ)

Nơi Sinh: _____________________________________________________________________

Số Điện Thoại: _________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Trình Độ Học Vấn: Trung Học / Đại Học / Sau Đại Học

Hội Thánh (Điểm Nhóm): ________________________________________________________

Mục vụ trong quá khứ và hiện tại: __________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Đăng ký theo học chương trình âm nhạc cho người phục vụ:

 1. Hệ Ngắn Hạn Tập Trung
 2. Hệ Dài Hạn Không Tập Trung


 

KINH NGHIỆM THUỘC LINH

 1. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời sống mình như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hãy mô tả Chúa đã và đang làm việc trong đời sống bạn như thế nào? (Bạn có thể mô tả ảnh hưởng của lời Chúa và công việc của Đức Thánh Linh trên suy nghĩ, nhận thức, và lối sống của bạn.)

 

 

 1. Tại sao bạn quyết định ghi danh vào trường Âm Nhạc Thi Thiên?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan tất cả những điều ghi trong đơn này là sự thật. Nếu được nhận vào học, tôi xin hứa sẽ chấp hành nội quy của trường và cố gắng học tốt để trở thành người phục vụ Chúa trong lĩnh vực âm nhạc.

                                                                                                Ngày …… tháng …… năm……..

                                                                                                              Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

Gởi hoặc e-mail đơn xin nhập học về địa chỉ:

Trường Âm Nhạc Thi Thiên

Địa chỉ: 280/41/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3931.6598 - 0918.061.603. E-mail: amnhacthithien@gmail.com

 

2. Giấy giới thiệu:

 

TRƯỜNG ÂM NHẠC THI THIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

                                                    GIẤY GIỚI THIỆU

 

Họ Tên: ______________________________________________________________________

Chức vụ: ______________________________________________________________________ 

Địa Chỉ: ______________________________________________________________________

Số Điện Thoại: _________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Mục vụ hiện tại: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tôi xin giới thiệu:  ______________________________________________________________

theo học chương trình âm nhạc cho người phục vụ tại trường Âm Nhạc Thi Thiên.

 1. Tôi biết _____:

                 ít hơn một năm

                 từ một đến hai năm

                 từ hai đến năm năm

                 trên năm năm

Trong quan điểm của tôi, _____ có những điểm mạnh sau đây:

 

 

 

 

Trong quan điểm của tôi, _____ có những sau đây cần được khắc phục:

  

 

 

  

 

 

   

 

 

Ngoài ra, tôi có những nhận xét sau đây về ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ngày ..….Tháng..…. Năm……...

                                                                                                               Ký Tên

 

 

 

 

 

 

Gởi hoặc e-mail thư giới thiệu về địa chỉ:

Trường Âm Nhạc Thi Thiên

Địa chỉ: 280/41/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3931.6598 - 0918.061.603. E-mail: amnhacthithien@gmail.com

 

3. Đơn xin học bổng

 

TRƯỜNG ÂM NHẠC THI THIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

                                        ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG[1]

 

Họ Tên: _____________________________________________________________________

Địa Chỉ: ______________________________________________________________________

               ______________________________________________________________________

Ngày Tháng Năm Sinh: _______________________________________ Giới Tính: (Nam / Nữ)

Nơi Sinh: _____________________________________________________________________

Số Điện Thoại: _________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Tôi đang xin vào chương trình âm nhạc cho người phục vụ:

 1. Hệ Ngắn Hạn Tập Trung
 2. Hệ Dài Hạn Không Tập Trung

Tôi làm đơn này xin trường Âm Nhạc Thi Thiên xem xét cấp học bổng để tôi có thể theo học chương trình của trường hầu cho trở thành người hầu việc Chúa trong lĩnh vực âm nhạc.

Tôi xin cam đoan tất cả những điều ghi trong đơn này là sự thật

                                                                                                                            Ngày…… tháng  …...  năm ………. 

                                                                                                                                        Ký tên:                    

  

 

 

           

Gởi thư hoặc e-mail đơn xin học bổng về địa chỉ:

Trường Âm Nhạc Thi Thiên

Địa chỉ: 280/41/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3931.6598 - 0918.061.603. E-mail: amnhacthithien@gmail.com[1] Trường Âm Nhạc Thi Thiên xem xét cấp học bổng dựa trên hoàn cảnh của học viên cũng như quá trình hầu việc Chúa và sự giới thiệu của người lãnh đạo thuộc linh của học viên. 

 

Có thể tải 3 mẫu đơn trên theo link sau đây: 

http://www.mediafire.com/file/dd94sk92z4a5kh9/M%E1%BA%ABu+%C4%91%C6%A1n+xin+nh%E1%BA%ADp+h%E1%BB%8Dc.rar

 

 

HỖ TRỢ khách hàng»
 • Hỗ Trợ (Skype)
  • ĐT: 08 3931 6598

         0918 061 603