Piano

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PIANO MODERN

Thứ hai, 16:12 Ngày 02/11/2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PIANO MODERN

LỚP PIANO MODERN I

I. Mục đích yêu cầu: Thực hành các điệu Boston, Valse vào các bài nhạc đơn giản.

II. Thời gian học: 03 tháng (12 giờ), tuần học 1 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: các học viên đã học qua lớp Piano CĂN BẢN hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Ôn một số phần nhạc lý cơ bản. Phân tích các dạng hợp âm 3 nốt (C, F, G)

 

 T.H. Ôn lại các bài đầu của Hanon & Czerny op. 599. Điệu Boston, Valse.

Thực hành trên các câu Thème.

L.T. Tìm hiểu chuyển hành hợp âm I – IV – V. Xác định điệu thức cho bài nhạc.

 

 T.H. Luyện âm giai C, Am. Làm quen kỹ thuật trille. Sử dụng điệu Boston, Valse vào các bài đơn giản.

L.T. Đặt hợp âm căn bản cho bài nhạc. Làm quen một vài hình thức của câu Intro & Ending cho các điệu Boston, Valse.

T.H. Ôn kỹ thuật trille. Làm quen kỹ thuật trémolo. Tiếp tục luyện âm giai C, Am. Ứng dụng điệu Boston, Valse & các Intro, Ending của nó vào các bài nhạc.

 

LỚP PIANO MODERN II

I. Mục đích yêu cầu: Thể hiện tốt các điệu Fox, Paso, March & Intro, Ending của nó. Ứng dụng vào các bài nhạc thịnh hành.

II. Thời gian học: 03 tháng (12 tiết), tuần học 1 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp MODERN I hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Ôn – nắm vững L.T. lớp Modern I. Phân biệt hợp âm gốc với hợp âm đảo 1, đảo 2. Luyện nghe chuyển hành I-IV-V.

T.H. Luyện ngón với các bài tập trong Hanon & Czerny. Ôn trémolo quãng 3, quãng 4; tập thêm quãng 5, quãng 6. Ôn các điệu đã học. Làm quen điệu Fox. Intro & Ending đơn giản của điệu Fox.

L.T. Giới thiệu các hợp âm 4 nốt (nghịch) (6&7). Chuyển hành từ 3 hợp âm, đến 4 hợp âm.

T.H. Tập đảo ngón, các nốt appogiature, tập các tiết tấu répetés: …

Sủ dụng hợp âm 4 nốt vào các bài đơn giản. Tập điệu Paso & Intro, Ending của nó với các bài nhạc thịnh hành.

L.T. Sắp xếp các thế của hợp âm thuận & nghịch cơ bản (gồm hợp âm 3 nốt & 4 nốt). Ôn tập.

T.H. Ôn các kỹ thuật đã học. Sử dụng các thế hợp âm 3 nốt, 4 nốt với các hợp âm 6 trưởng & 6 thứ, 7 trưởng & 7 thứ. Điệu March & Intro, Ending. Thực tập các điệu đã học trên các bài nhạc thịnh hành.

 

LỚP PIANO MODERN III

I. Mục đích yêu cầu: Đặt hơm âm căn bản cho bài nhạc. Ứng dụng các hợp âm nghịch vào bài nhạc. Thực hành các điệu Boléro, Rhumba & Intro, Ending vào các bài nhạc thịnh hành.

II. Thời gian học: 03 tháng (12 tiết), tuần học 1 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp MODERN II hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Giới thiệu các hợp âm tăng, giảm, add, sus… tập đặt các hợp âm căn bản cho bài nhạc.

T.H. Luyện ngón trong sách Hanon & Czerny. Tập rải nốt hợp âm, các nốt bè q 3, q 4, q 5. Điệu Boléro & Intro, Ending. Ứng dụng vào bài nhạc thịnh hành.

L.T. Phân tích các loại nhịp 8 beat & 16 beat. Chọn điệu phù hợp với tiết tấu.

T.H. Luyện các bài tập các ngón 3, 4, 5; tập láy ngón. Ôn điệu Boléro, làm quen điệu Rhumba & intro, Ending. Thực tập trên bài nhạc thịnh hành.

L.T. Giải hoà âm cơ bản trên đàn, tập viết Intro& Ending với câu chuyển hành hợp âm.

T.H. Tập các nốt répété: quãng, hợp âm 3 nốt, 4 nốt. Tiết tấu:

 

 

Ôn các điệu đã học; ứng dụng vào các bài nhạc thịnh hành.

 

LỚP PIANO MODERN IV

I. Mục đích yêu cầu: Viết câu Intro & Ending, bè phụ đơn giản cho bài nhạc. Thể hiện tốt điêu Chachacha & Tango.

II. Thời gian học: 03 tháng (12 tiết), tuần học 1 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp MODERN III hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Nghe và phân tích quãng, hợp âm 3 nốt, 4 nốt (tuận và nghịch). Tập viết các câu Intro & Ending đơn giản trên các điệu đã học.

T.H. Ôn tập các bài tập Hanon &Czerny. Kỹ thuật chuyển hành tay trái, dùng cho chuyển hành nền hợp âm. Làm quen điệu Chachacha.

L.T. Viết bè phụ cho bài nhạc đơn giản. Giải các hợp âm thuận, nghịch, tạo hiệu quả màu sắc hợp âm trên đàn.

T.H. Bài tập q 8, đảo hợp âm, các câu có appogiature. Ứng dụng điệu Chachacha & Intro, Ending vào bài nhạc.

L.T. Giới thiệu các biến tấu đơn giản trên gia điệu. Nghe và viết lại câu chuyển hành hợp âm của bài đơn giản. Ôn tập.

T.H. Tập solo giai điệu 1 bài hát ở tay trái; đàn đảo tay. Thể hiện các tiết tấu phức tạp.

Điệu Tango. Ôn các điệu đã học.

 

LỚP PIANO MODERN NÂNG CAO

Đáp ứng cho các đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Piano Modern, các đối tượng muốn tham gia vào các ban nhạc Chuyên nghiệp – Bán chuyên nghiệp.

 

HỖ TRỢ khách hàng»
  • Hỗ Trợ (Skype)
    • ĐT: 08 3931 6598

            0918 061 603