Cho Người Phục Vụ

 • HỆ DÀI HẠN KHÔNG TẬP TRUNG
 • HỆ DÀI HẠN KHÔNG TẬP TRUNG

  Chương trình kéo dài trong hai năm với hai học kỳ mỗi năm. Mỗi học kỳ học tập trong năm tháng với 80 tiết học. Trong suốt thời gian theo học, học viên vẫn sinh hoạt với Hội Thánh địa phương để rèn luyện, thực tập và dự phần hầu việc Chúa.

  Xem thêm »
 • HỆ NGẮN HẠN TẬP TRUNG
 • HỆ NGẮN HẠN TẬP TRUNG

  Chương trình kéo dài trong hai năm với hai học kỳ mỗi năm. Mỗi học kỳ học tập trung trong một tháng với 80 tiết học. Sau thời gian tập trung, học viên trở về gia đình và Hội Thánh địa phương để rèn luyện, thực tập và dự phần hầu việc Chúa.

  Xem thêm »
HỖ TRỢ khách hàng»
 • Hỗ Trợ (Skype)